Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

DISCLAIMER/PRIVACY & COOKIE STATEMENT

Disclaimer/Privacy& Cookie Statement voor www.recreatievoetbal.nl
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard (Kamer van Koophandel: kvk 41240265 te Alkmaar), verleent u hierbij toegang tot www.recreatievoetbal.nl (hierna te noemen 'de website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De Stichting behoudt zich hierbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard.
De content op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard oefent beperkte voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op. Gegevens zijn te vinden onder het menu en 'Contact'.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen gepubliceerd op de website liggen bij de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.


ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de AVG.
Alle aan onze Stichting gerelateerde personen zijn betrokkenen, omdat wij van een ieder NAW-gegevens verzamelen. Tevens maken/plaatsen wij nieuwsberichten, wedstrijdverslagen en/of(team)foto’s op onze website, op Facebook, Twitter en andere social media en in diverse media die herleidbaar (kunnen) zijn tot de persoon.
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard gaat vertrouwelijk om met verstrekte persoonsgegevens als (mail)adres en telefoonnummer(s). We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt. 

Vertrouwelijkheid en beveiliging
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Alleen personen die voor de uitoefening van hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, kunnen persoonsgegevens als (mail)adres en telefoonnummer(s) raadplegen.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard deelt persoonsgegevens wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld een vordering van de politie of een beslagrekest. Ook zullen we (persoons)gegevens delen met derden, wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewerkers

In opdracht van de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard maakt afspraken met bewerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd, bijvoorbeeld in een zogeheten ‘bewerkersovereenkomst’.
Buiten de hierboven genoemde gevallen, zal Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dat in overeenstemming is met de Wbp.

COOKIES
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard plaatst enkel cookies voor technische, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies?
De website van Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard gebruikt cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.  De Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard gebruikt de volgende cookies.

Cookies die altijd mogen worden geplaatst

Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites minimaal operationeel te maken, zoals een inlog-cookie, of functioneel, bijvoorbeeld om de door u opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden. Daarnaast plaatst Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard cookies die strikt noodzakelijke informatie verzamelen om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Zo worden geen persoonsgegevens gedeeld met Google (Analytics).

Hoe u zich kunt verzetten tegen cookies?

U kunt uw browser zo instellen dat deze op een vooraf bepaalde manier met cookies omgaat. Bijvoorbeeld dat nooit cookies worden geaccepteerd, of geen cookies worden geaccepteerd vanuit andere domeinen dan die van de website die u op dat moment bezoekt. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor uw gebruiksmogelijkheden of ervaring van de website.  
Indien u zich (alleen) wilt verzetten tegen de analytische cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door hier te klikken (deze functionaliteit werkt niet op mobiele apparaten).

GEGEVENSVERZAMELING
De Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • betalingsgegevens (contactpersonen tbv innen deelnamegeld en vrijwilligers tbv uitbetaling vrijwilligersvergoedingen);
 • deelnamedetails (bijvoorbeeld het aantal gemaakte doelpunten en gele en rode kaarten);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, emailcontact) .
 • Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard verzamelt (persoons)gegevens bij u.

  Deelname
  Wanneer u speler wordt bij een team onder Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard onthouden we uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
  Als bestaande deelnemer kunt u met een wachtwoord uw persoonsgegevens online aanpassen. Uw account bevat alleen door u verstrekte gegevens en is gekoppeld aan het team waarvoor u speelt. 
  Wanneer u contactpersoon of vrijwilliger bent onthouden we tevens uw betalings- en/of bankgegevens ten behoeven van het registreren van de ontvangen betalingen en uit te voeren betalingen.

  Deelname en interactiegegevens
  Wanneer u onze website gebruikt verzamelt Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard (een deel van) uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht.
  Ook verzamelt Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard uitgewisselde e-mailberichten.

  Social media
  Via social media worden (team)foto’s en wedstrijdinformatie verstrekt. In dergelijke berichten worden enkel naamgegevens gebruikt en nimmer overige persoonsgegevens.

  Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, namelijk het:

 • voeren van een deelnemersadministratie verband houdende met het organiseren van een zaalvoetbalcompetitie door Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard;
 • incasseren van deelnamegelden, uitbetalen van (vrijwilligers)vergoedingen;
 • aanbieden van een persoonlijk online account tbv het up-to-date houden van NAW-gegevens;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en overige informatie omtrent (de voortgang van) de zaalvoetbalcompetitie van Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, zal Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard persoonsgegevens niet verwerken, waaronder aan derden verstrekken, zonder uw voorafgaande toestemming.
  Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze pagina.

  Wie kan bij welke informatie?

  Nieuwsberichten/
  Website
  (naam/foto)

  Kaartenbak
  (naam)

  Topscoorders
  (naam)

  Eigen NAW-
  gegevens

  NAW-gegevens
  contactpersonen

  NAW-gegevens
  alle deelnemers

  Wachtwoord*

  Bezoeker website

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  Ingelogde deelnemer

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  Ingelogd bestuurslid

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  Webmaster

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  -

  Official

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  Scheidsrechter

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  * Het wachtwoord is dusdanig gecodeerd dat deze niet te achterhalen is.

  Overig
  Deze disclaimer/dit Privacy & Cookie Statement kan van tijd tot tijd wijzigen en is voor het laatst gewijzigd op: 03-04-2018.